Edukacija

EDUKACIJA IZ LOGOTERAPIJE
 

Jedna od temeljnih djelatnosti Udruge LOGOS je provođenje edukacije budućih logoterapeuta. Trenutno se provodi edukacija ‘G generacije’ koja je počela na jesen 2019. godine. Edukacija traje četiri godine.

Ukoliko ste zainteresirani za upis u novu grupu polaznika, predlažemo da najprijeprije posjetite Logoterapijski kongres koji se održava svake godine u lipnju. To će ujedno biti i prilika za prijavu za edukaciju. Više detalja o samoj edukaciji možete prinaći u tekstu ispod.

Mjesto:
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA SV. IVAN ZAGREB
Jankomir 11, pp 68, 10 090 Zagreb
 
 
UVJETI

Edukacija iz Logoterapije odvija se prema minimalnim standardima SPUH-a

1. Uvjeti koje treba ispunjavati edukant prije upisa edukacije

  1. Završen trogodišnji ili četverogodišnji fakultetski studij
  2. Kvalitete osobnosti primjerene za psihoterapeuta
  3. Motivacijsko pismo i predložene diplome
  4. Individualni razgovor s voditeljem studija i mentorima

Voditelj studija i mentori odlučuju o uključivanju kandidata u edukaciju.

2. Postupak selekcije traje tijekom čitave edukacije

Na kraju svakog semestra kandidat dobiva potvrdu o završenom semestru i ispunjenju svih obaveza. Obavlja se i individualni razgovor sa svakim kandidatom kako bi se utvrdilo koliko je zadovoljan svojim upisom na edukaciju te kompetencijama koje je stekao.

Na kraju svake završene edukacijske godine obavlja se susret s edukatnom te godišnja povratna informacija. Voditelj edukacije zajedno s edukatorima odlučuju o nastavku edukacije. Edukant izražava interes za daljne usavršavanje nakon samoprocjene vlastitoga napredka te korisnosti edukacije za svoje potrebe.

3. Duljina i sadržaj psihoterapijske (logoterapijske) edukacije

3.1. Edukacija iz logoterapije traje 8 semestara, a obuhvaća: teorijski i praktični dio

3.1.1  Teorijski dio obuhvaća 700 sati

Sadržaj obuhvaća sljedeća poglavlja:
Filozofski i psihološki teorijski temelji egzistencijalne analize i logoterapije
Upoznavanje s drugim psihoterapijskim pravcima
Antropološka slika čovjeka prema postavkama Viktora Frankla
Razvoj osobnosti tijekom pojedinih životnih razdoblja
Krizna stanja (prevencija i pomoć u krizi)
Osnove psihopatologije
Osnove neurofiziologije
Smetnje ličnosti, neuroze s posebnim osvrtom na noogenu neurozu, ovisnosti
Tragična trijada (patnja, krivnja, smrt)
Psihoze, psihoorganski sindrom, demencija, smetnje intelektualnih funkcija
Upoznavanje s MKB 10 i DSM
Logoterapija, ljubav, agresija Logoterapija kao interdisciplinarno područje medicine, psihologije, teologije, socijalne skrbi, pedagogije, kulture, sporta
Psihopatologija društva i transkulturalna istraživanja
Osnove istraživalačkog rada u logoterapiji
Etički kodeks
Profil logoterapeuta (burn out, helfer sindrom)
Obveza je studenata izraditi 4 seminarske zadaće – jednu u svakom semestru, čitanje logoterapijske literature i slanje osvrta na pročitano te rasprava o tome u mentoriranoj grupi.

3.1.2  Praktični dio iznosi ukupno 1050 sati

Praktičan rad s klijentima (individualna, partnerska i grupna logoterapija) 500 sati
Supervizija rada s klijentima 150 sati
Aktivno sudjelovanje na logoterapijskom kongresu ili pisanje stručnih članaka 50 sati
Osobno psihoterapijsko iskustvo i rad na sebi 350 sati

 

Uvjeti za diplomu 1.stupnja (nakon završenih 8 semestara) su završene obaveze: 4 seminarska rada, pismeni i usmeni ispit na kraju svih semestara, prisutvovanje na svim intenzivnim vikendima (ukupno 4, na kraju svakog semestra). Potiče se sudjelovanje na kongresu u obliku radionice ili održanog kraćeg predavanja u terminu na kongresu predviđenom za izlaganje studenata te pročitane osnovne literature iz područja logoterapije. Studenti su također pozvani objaviti stručan članak u glasilu Udruge ili u nekom stručnom časopisu prema svom izboru.

4. Uvjeti za organizacije i osobe koje provode psihoterapijsku edukaciju

Osiguravanje rada s klijentima unutar institucija mentalnog zdravlja ili ekvivalentno profesionalno iskustvo

Osiguravanje supervizije rada s klijentima

Edukatori i supervizori ispunjavaju kriterije ECP

Edukacija je registrirana kod nadležnog NAO

Udruga LOGOS ima uvjete za status EAPTI

Program logoterapije je priznat kao psihoterapijski pravac unutar EAP

Udruga LOGOS prihvaća etički kodeks EAP-a i NAO (SPUH)

Hrvatska udruga za  logoterapiju » Logos « punopravna je članica Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske te ima program akreditiran sa strane Viktor Frankl instituta u Beču.

Osobni uvjeti: Iskrena motivacija za studij logoterapije, radi primjene logoterapije u životu.
 
Svi zainteresirani koji ispunjavaju uvjete, neka se jave na e-mail: cvijeta.pahljina@gmail.com
Uz prijavu na mail potrebno je napisati životopis te motivacijsko pismo.
 
Hrvatska udruga za logoterapiju “LOGOS” je akreditirana pri Viktor Frankl Institutu u Beču te djeluje u okviru Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH)